Cadro de mando Subvencións Consellería 2022

cei-positivo

I. Número convocatorias  por mes Consellería

II. Orzamento convocatorias  por mes Consellería

III. Total importes convocatorias Consellería

Número de convocatorias:

Total 103

Total Orzamento 2022:

Total 200.496.011,80

Orzamento 2023 e sgtes.:

Total 1.225.000,00

Total Convocatorias:

Total 201.721.011,80

IV. Distribución gráfica das convocatorias Consellería